اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای

polymer

گزارش فعالیت ماهانه

نامه ارسالی به اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی

polymer

گزارش فعالیت ماهانه

اطلاعات و صورتھای مالی میاندوره ای 9 ماھه منتھی به 1402/09/30

polymer

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر1402

keyboard_arrow_up